Cjenik usluga

Cjenik usluga poduzeća Komunalac Udbina d.o.o.

Pogledajte dokument CJENIK USLUGA

 

KOMUNALAC UDBINA d.o.o.   Za obavljanje komunalnih djelatnosti
Trg Sv. Lucije 9
53 234 Udbina
OIB: 26504267349
Na temelju čl. 33 Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN. 94/13),  te čl. 349
Izjave o osiguranju Trg. Društva “KOMUNALAC UDBINA ” d.o.o., direktor društva donosi:
CJENIK
komunalnih usluga sakupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada
te korištenje opreme
1. KUĆANSTVA
1.1. Odvoz i odlaganje komunalnog otpada – smeća, za kućanstva – mjesečno                                   ( odvozi se 1 x tjedno – kontejneri od 1100 l i kante od 120 l )
NAZIV USLUGE JEDINICA MJERE CIJENA (mj.)
Sakupljanje, odvoz i odlaganje kom. otpada 1 član kućanstva                                 13,00 kn
Sakupljanje, odvoz i odlaganje kom. otpada 2 člana kućanstva                                 20,00 kn
Sakupljanje, odvoz i odlaganje kom. otpada 3 člana kućanstva                                 28,00 kn
Sakupljanje, odvoz i odlaganje kom. otpada 4 člana kućanstva                                 35,00 kn
Sakupljanje, odvoz i odlaganje kom. otpada 5 i više članova kućanstva                                 43,00 kn
2. PRAVNE OSOBE
2.1. Jedinična cijena
Odvoz i deponiranje Kn/l                                   0,07 kn
Održavanje deponije Kn/l                                   0,03 kn
UKUPNO Kn/l                                   0,10 kn
2.2. Najam posuda ( mjesečno)
Najam kante 120 l                                             25,00 kn
Najam kante 240 l                                             50,00 kn
Najam kontejnera 1100 l                                           150,00 kn
Najam kontejnera 5000 l                                           400,00 kn
2.3. Odvoz i odlaganje komunalnog otpada – smeća, za pravne osobe i gospodarske subjekte – po jednom odvozu
Sakupljanje, odvoz i odlaganje kom. otpada posuda 120 l                                             22,00 kn
Sakupljanje, odvoz i odlaganje kom. otpada posuda 240 l                                             35,00 kn
Sakupljanje, odvoz i odlaganje kom. otpada posuda 1100 l                                           110,00 kn
Sakupljanje, odvoz i odlaganje kom. otpada posuda 5000 l                                           330,00 kn
NAPOMENA: Navedene cijene su bez najma kontejnera i kanti
                      Naknada za udaljenost preko 3 km odvoza otpada iznosi 10 kn/km.
3. ODVOZI I ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA, IZVAN REDOVNOG RASPOREDA ODVOZA ( PO POZIVU) – PO KONTEJNERU
Sakupljanje, odvoz i odlaganje kom. otpada posuda 1100 l                               221,00 kn
Sakupljanje, odvoz i odlaganje kom. otpada posuda 5000 l                               430,00 kn
Najam kontejnera Dan                                 18,00 kn
Najam kontejnera Dan                                 36,00 kn
Ovaj cjenik komunalnih usluga sakupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada te korištenje opreme stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Županijskom glasniku Ličko-senjske županije i na web stranici Komunalca Udbina d.o.o.
Ur. Broj. 355-09/2018
Udbina, 04.09.2018.