PRAVILNIK O JEDNOSTAVNOJ NABAVI ROBA, USLUGA I RADOVA

Sukladno članku 15. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16),  trgovačko društvo Komunalac Udbina d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti, Trg sv. Lucije 9, Udbina (u daljnjem tekstu: Naručitelj), koje zastupa direktorica Irena Koretić., dana 10. listopada 2019. godine donosi

 

 

P R A V I L N I K

O JEDNOSTAVNOJ NABAVI ROBA, USLUGA I RADOVA

 

 

1.   PREDMET ODLUKE

 

Članak 1.

(1) U svrhu poštivanja osnovnih načela javne nabave te zakonitog, namjenskog i svrhovitog trošenja proračunskih sredstava, ovom se Odlukom uređuje postupak koji prethodi stvaranju ugovornog odnosa za nabavu robe, radova i/ili usluga, procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna za nabavu roba i usluga, odnosno 500.000,00 kuna za nabavu radova (u daljnjem tekstu: jednostavna nabava) za koje sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi (u daljnjem tekstu: Zakon), ne postoji obveza provedbe postupaka javne nabave.

(2) U provedbi postupaka nabave robe, radova i/ili usluga osim ove Odluke, obvezno je primjenjivati i druge važeće zakonske i pod zakonske akte, kao i interne akte, a koji se odnose na pojedini predmet nabave u smislu posebnih zakona (npr. Zakon o obveznim odnosima, Zakon o prostornom uređenju i gradnji, i dr.)

 

2.SPREČAVANJE SUKOBA INTERESA

 

Članak 2.

(1) O sukobu interesa na odgovarajući način primjenjuju se odredbe Zakona o javnoj nabavi.

 

 • POKRETANJE POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE

 

Članak 3.

(1) Pripremu i provedbu postupaka jednostavne nabave provode ovlašten predstavnik Naručitelja, odnosno odgovorna osoba naručitelja.

Članak 4.

(1) Naručitelj je obvezan donijeti Plan nabave za tekuću godinu te isti objaviti na oglasnoj ploči poduzeća i/ili internetskoj stranici poduzeća. Planom nabave se na transparentan način popisuje potreba za nabavom pojedine robe, usluga ili radova u određenom razdoblju. Plan nabave se donosi za poslovnu godinu.

Članak 5.

(1) Odgovorna osoba Naručitelja donosi Odluku o početku postupka jednostavne nabave u iznosu većem od 70.000,00 kuna, koja se sastoji od: naziva predmeta nabave, rednog broja predmeta nabave u Planu nabave, procijenjene vrijednosti nabave, iznosa planiranih sredstava (s  PDV-om) i izvora planiranih sredstava (pozicija i konto proračuna/financijskog plana), podataka o osobama koje provode postupak, podataka o ponuditeljima kojima će se uputiti poziv na dostavu ponude, ostali podaci.

 

3.KRITERIJ ZA PROVEDBU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE ROBA, USLUGA ILI RADOVA

Članak 6.

(1) Nabavu roba ili usluga procijenjene vrijednosti do 20.000,00 kuna (bez PDV-a), Naručitelj provodi usmenim ili pismenim nalogom jednom gospodarskom subjektu.

(2) Nabavu roba ili usluga procijenjene vrijednosti od 20.000,00 do 70.000,00 kuna (bez PDV-a), Naručitelj provodi izdavanjem narudžbenice jednom gospodarskom subjektu.

(3) Nabavu roba ili usluga procijenjene vrijednosti od 70.000,00 kuna (bez PDV-a) do 100.000,00 kuna (bez PDV-a), Naručitelj provodi upućivanjem Poziva na dostavu ponude na adresu jednog gospodarskog subjekta.

(4) Za nabavu roba ili usluga u vrijednosti većoj od 100.000,00 kuna (bez PDV-a), a manjoj od 200.000,00 kuna, Naručitelj upućuje Poziv na dostavu ponude na adrese minimalno tri (3) poslovna subjekta, osim u slučajevima kada je na tržištu poznat samo jedan dobavljač/izvršitelj.

Članak 7.

(1) Nabavu radova procijenjene vrijednosti do 20.000,00 kuna (bez PDV-a), Naručitelj provodi usmenim ili pismenim nalogom jednom gospodarskom subjektu.

(2) Nabavu radova procijenjene vrijednosti od 20.000,00 do 100.000,00 kuna (bez PDV-a), Naručitelj provodi izdavanjem pismene narudžbenice jednom gospodarskom subjektu.

(3) Nabavu radova procijenjene vrijednosti od 100.000,00 kuna (bez PDV-a) do 200.000,00 kuna (bez PDV-a), Naručitelj provodi upućivanjem Poziva na dostavu ponude na adresu jednog gospodarskog subjekta.

(4) Za nabavu radova u vrijednosti većoj od 200.000,00 kuna (bez PDV-a), a manjoj od 500.000,00 kuna, Naručitelj upućuje Poziv na dostavu ponude na adrese minimalno tri (3) poslovna subjekta, osim u slučajevima kada je na tržištu poznat samo jedan dobavljač/izvršitelj.

Članak 8.

Iznimno, bez prethodno izdane pismene narudžbenice, provedenog postupka (sklopljenog ugovora) mogu se nabavljati: roba i usluge za potrebe reprezentacije, javnobilježničke usluge, odvjetničke usluge, usluge pranja vozila, upravne i druge pristojbe, usluge hotelskog smještaja, sudjelovanja na stručnim skupovima, seminarima, stručna usavršavanja radnika), režijski troškovi (plin, struja, voda, iznošenje i odvoz smeća, komunalne usluge i sl.) te usluge na održavanju koncesijskih poslova temeljene na općenitom ugovoru o poslovnoj suradnji (groblja, javne i zelene površine, nerazvrstane ceste itd.) ukoliko ne prelaze pojedinačnu procijenjenu vrijednost nabave od 70.000,00 kuna bez PDV-a.

Nabava rabljenih vozila i strojeva provodi se do vrijednosti od 200.000,00 kn (bez PDV-a) izdavanjem narudžbenice jednom gospodarskom subjektu.

Primljeni i prihvaćeni predračuni, prijavnice, ponude (npr. za seminare, stručne skupove, usluge hotelskog smještaja) zamjenjuju narudžbenicu te u takvim slučajevima nije potrebno naknadno pisati narudžbenice.

 

 

4.NAČIN PROVEDBE POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE ROBA, USLUGA ILI RADOVA

Članak 9.

(2) Poziv na dostavu ponuda se može objaviti na internetskim stranicama Naručitelja. Poziv na dostavu ponuda upućuje se na način koji omogućuje dokazivanje da je isti zaprimljen od strane gospodarskog subjekta (dostavnica, povratnica, izvješće o uspješnom slanju telefaksom, potvrda e-mailom).

(3) Poziv na dostavu ponude mora sadržavati naziv naručitelja, opis predmeta nabave, troškovnik, procijenjenu vrijednost nabave, kriterij za odabir ponude, uvjete i zahtjeve koje ponuditelji trebaju ispuniti, rok za dostavu ponude (datum i vrijeme), način dostavljanja ponude, adresu na koju se ponude dostavljaju, kontakt osobu, broj telefona i adresu elektroničke pošte.

(4) Rok za dostavu ponuda ne smije biti kraći od tri (3) dana od dana slanja, odnosno objavljivanja poziva na dostavu ponuda.

(5) Za odabir ponude je dovoljna jedna (1) pristigla ponuda koja udovoljava svim traženim uvjetima naručitelja. Temeljem Odluke o odabiru zaključuje se ugovor s odabranim gospodarskim subjektom koji je podloga za izdavanje narudžbenice i sklapanje Ugovora.

(6) Iznimno se poziv na dostavu ponuda može uputiti najmanje jednom (1) gospodarskom subjektu u sljedećim slučajevima:

 • kada zbog tehničkih ili umjetničkih razloga ili razloga povezanih sa zaštitom isključivih prava ugovor može izvršiti samo određeni gospodarski subjekt;
 • za nabavu javnobilježničkih usluga, odvjetničkih usluga, zdravstvenih usluga, socijalnih usluga, usluga vještaka, hotelskih i restoranskih usluga, usluga cateringa, konzultantskih usluga;
 • za dodatne usluge čija ukupna vrijednost ne smije preći 25% vrijednosti osnovnog ugovora koji nisu bili uključeni u početni projekt niti u osnovni ugovor, ali su zbog nepredviđenih okolnosti postali nužni za pružanje usluga opisanih u njima, pod uvjetom da se ugovor sklopi sa gospodarskim subjektom koji izvršava osnovni ugovor te da ukupna procijenjena vrijednost osnovnog ugovora i dodatnih radova ne prelazi iznos od 199.999,99 kn;
 • za dodatne isporuke robe od dobavljača iz osnovnog ugovora ako bi promjena dobavljača obvezala javnog naručitelja da nabavi robu koja ima drugačije tehničke značajke što bi rezultiralo nesukladnošću ili nerazmjernim tehničkim poteškoćama u radu i održavanje pod uvjetom da vrijednost osnovnog ugovora i dodatnih isporuka ne prelazi iznos od 199.999,99 kn;
 • kod provedbe nabave koja iziskuje žurnost.

(7) Narudžbenica obvezno sadrži podatke o: osobi koja izdaje narudžbenicu, vrsti roba/radova/usluga koje se nabavljaju , roku i mjestu isporuke, načinu plaćanja, gospodarskom subjektu – dobavljaču.

(8) Narudžbenicu potpisuje odgovorna osoba naručitelja.

(9) Za nabavu usluga iz stavka 1. obvezan je pisani ugovor u slučajevima kada se nabavljaju intelektualne i osobne usluge, kao i kod stjecanja nefinancijske imovine.

 

 

 

5.RAZLOZI ISKLJUČENJA, UVJETI SPOSOBNOSTI I JAMSTVA

Članak 10.

(1) Za nabavu roba, usluga ili radova jednostavne nabave, Javni Naručitelj može u Pozivu na dostavu ponuda odrediti razloge isključenja i uvjete sposobnosti ponuditelja uz shodnu primjenu članaka 67. do 74. Zakona o javnoj nabavi te u tom slučaju svi dokumenti koje naručitelj traži, ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici.

(2) Za nabavu radova vrijednosti od 200.000,00 do 500.000,00 kn, Javni Naručitelj može tražiti Jamstvo za ozbiljnost ponude i Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, a po potrebi i Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku i Jamstvo o osiguranju za pokriće odgovornosti iz djelatnosti.

 

 • OTVARANJE PREGLED I OCJENA PONUDA

Članak 11.

(1) Otvaranje ponuda obavlja se bez nazočnosti ponuditelja kod svih postupaka jednostavne nabave. Otvaranje ponuda može biti javno ako to javni naručitelj odredi u Pozivu za dostavu ponude.

(2) Ponude otvaraju najmanje dva (2) ovlaštena predstavnika naručitelja u roku od tri (3) dana od isteka roka za dostavu ponuda te sastavljaju Zapisnik o otvaranju ponuda.

(3) Zapisnik o otvaranju ponuda sastavni je dio dokumentacije kod otvaranja ponuda za nabavu roba ili usluga čija je vrijednost veća od 100.000,00 kn i manja od 200.000,00 kn, odnosno za radove čija je vrijednost veća od 200.000,00 kn i manja od 500.000,00 kn.

(4) Ovlašteni predstavnici naručitelja pregledavaju i ocjenjuju ponude na temelju uvjeta i zahtjeva iz Poziva za dostavu ponuda.

(5) Postupak pregleda i ocjene ponuda obavljaju osobe naručitelja, te ako je potrebno neovisne stručne osobe, te se o istome sastavlja zapisnik.

(6) U slučaju slanja Poziva za dostavu ponude na adresu jednog poslovnog subjekta, nije potrebno sastavljati Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda.

(7) U slučaju odbijanja ponuda odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakona o javnoj nabavi.

 

 • KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE

Članak 12.

(1) Kriterij za odabir ponude je najniža cijena ili ekonomski najpovoljnija ponuda.

(2) Ukoliko je kriterij odabira ekonomski najpovoljnija ponuda, osim kriterija cijene mogu se koristiti i npr. kriterij kvalitete, tehničke prednosti, estetske i funkcionalne osobine, ekološke osobine, operativni troškovi, ekonomičnost, datum isporuke i rok isporuke ili rok izvršenja i drugo te je u zapisniku o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda potrebno obrazložiti izabranu ponudu.

 

6.ODABIR I PONIŠTENJE POSTUPKA

 

Članak 13.

(1) Kod jednostavne nabave vrijednosti do 200.000,00 kn, odnosno 500.000,00 kn, Naručitelj na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda donosi Odluku o odabiru najpovoljnije ponude koja se temelji na kriteriju za odabir ponude.

(2) Odluka o odabiru najpovoljnije ponude obavezno sadrži:

 • podatke o naručitelju,
 • predmet nabave za koji se odluka donosi,
 • naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana za sklapanje ugovora o nabavi,
 • razloge odbijanja ponuda,
 • datum i mjesto donošenja.

(3) Odluku potpisuje odgovorna osoba Javnog naručitelja, kao ovlaštena osoba.

(4) U slučaju slanja Poziva na dostavu ponude jednom poslovnom subjektu i dobivenoj prihvatljivoj ponudi, direktor svojim potpisom i pečatom Naručitelja na Ponudi daje suglasnost te na taj način donosi Odluku o odabiru. Što je ujedno podloga za izdavanje narudžbenice i sklapanje Ugovora.

(5) Odluke o odabiru najpovoljnije ponude i presliku zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, Naručitelj je obvezan bez odlaganja istovremeno dostaviti svakom ponuditelju za nabave od 100.000,00 kn do 200.000,00 kn za robe ili usluge te za nabave od 200.000,00 do 500.000,00 kn za radove, i to na dokaziv način (dostavnice, povratnica, izvješće o uspješnom slanju telefaksom, potvrda e-mailom, objavom na internetskim stranicama).

(6) Rok za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude iznosi sedam (7) dana od isteka roka za dostavu ponuda.

(7) Rok mirovanja se ne primjenjuje.

(8) Na Odluku o odabiru nije dopušteno ulaganje žalbe.

 Članak 14.

(1) Naručitelj će poništiti postupak jednostavne nabave vrijednosti do 200.000,00 kn, odnosno 500.000,00 kn iz razloga propisanih odredbama Zakona o javnoj nabavi.

(2) Ako postoje razlozi na poništenje postupka jednostavne nabave, Javni naručitelj bez odgode donosi Odluku o poništenju postupka jednostavne nabave.

(3) Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave vrijednosti sadrži:

 • podatke o naručitelju;
 • predmet nabave;
 • obrazloženje razloga poništenja;
 • datum i mjesto donošenja.

(4) Odluku potpisuje odgovorna osoba Naručitelja, kao ovlaštena osoba.

(5) Rok za donošenje Odluke o poništenju postupka jednostavne nabave iznosi sedam (7) dana od isteka roka za dostavu ponuda.

(6) Presliku Odluke o poništenju postupka jednostavne nabave i presliku zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, naručitelj je obvezan bez odgode istovremeno dostaviti svakom ponuditelju na dokaziv način (dostavnica, povratnica, izvješće o uspješnom slanju telefaksom, potvrda e-mailom, objavom na internetskoj stranici).

(7) Rok mirovanja se ne primjenjuje.

(8) Na Odluku o poništenju nije dopušteno ulaganje žalbe.

 

7.PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Donošenjem ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednosti od 21.12.2017. godine, Urbroj: 1305/12/2017.

Članak 16.

(1) Ova Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

Ur broj: 181-10/2019

Udbina, 10. listopada 2019. godine

 

Cjenik usluga

Cjenik usluga poduzeća Komunalac Udbina d.o.o.

Pogledajte dokument CJENIK USLUGA

 

KOMUNALAC UDBINA d.o.o.   Za obavljanje komunalnih djelatnosti
Trg Sv. Lucije 9
53 234 Udbina
OIB: 26504267349
Na temelju čl. 33 Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN. 94/13),  te čl. 349
Izjave o osiguranju Trg. Društva “KOMUNALAC UDBINA ” d.o.o., direktor društva donosi:
CJENIK
komunalnih usluga sakupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada
te korištenje opreme
1. KUĆANSTVA
1.1. Odvoz i odlaganje komunalnog otpada – smeća, za kućanstva – mjesečno                                   ( odvozi se 1 x tjedno – kontejneri od 1100 l i kante od 120 l )
NAZIV USLUGE JEDINICA MJERE CIJENA (mj.)
Sakupljanje, odvoz i odlaganje kom. otpada 1 član kućanstva                                 13,00 kn
Sakupljanje, odvoz i odlaganje kom. otpada 2 člana kućanstva                                 20,00 kn
Sakupljanje, odvoz i odlaganje kom. otpada 3 člana kućanstva                                 28,00 kn
Sakupljanje, odvoz i odlaganje kom. otpada 4 člana kućanstva                                 35,00 kn
Sakupljanje, odvoz i odlaganje kom. otpada 5 i više članova kućanstva                                 43,00 kn
2. PRAVNE OSOBE
2.1. Jedinična cijena
Odvoz i deponiranje Kn/l                                   0,07 kn
Održavanje deponije Kn/l                                   0,03 kn
UKUPNO Kn/l                                   0,10 kn
2.2. Najam posuda ( mjesečno)
Najam kante 120 l                                             25,00 kn
Najam kante 240 l                                             50,00 kn
Najam kontejnera 1100 l                                           150,00 kn
Najam kontejnera 5000 l                                           400,00 kn
2.3. Odvoz i odlaganje komunalnog otpada – smeća, za pravne osobe i gospodarske subjekte – po jednom odvozu
Sakupljanje, odvoz i odlaganje kom. otpada posuda 120 l                                             22,00 kn
Sakupljanje, odvoz i odlaganje kom. otpada posuda 240 l                                             35,00 kn
Sakupljanje, odvoz i odlaganje kom. otpada posuda 1100 l                                           110,00 kn
Sakupljanje, odvoz i odlaganje kom. otpada posuda 5000 l                                           330,00 kn
NAPOMENA: Navedene cijene su bez najma kontejnera i kanti
                      Naknada za udaljenost preko 3 km odvoza otpada iznosi 10 kn/km.
3. ODVOZI I ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA, IZVAN REDOVNOG RASPOREDA ODVOZA ( PO POZIVU) – PO KONTEJNERU
Sakupljanje, odvoz i odlaganje kom. otpada posuda 1100 l                               221,00 kn
Sakupljanje, odvoz i odlaganje kom. otpada posuda 5000 l                               430,00 kn
Najam kontejnera Dan                                 18,00 kn
Najam kontejnera Dan                                 36,00 kn
Ovaj cjenik komunalnih usluga sakupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada te korištenje opreme stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Županijskom glasniku Ličko-senjske županije i na web stranici Komunalca Udbina d.o.o.
Ur. Broj. 355-09/2018
Udbina, 04.09.2018.

Aktivna groblja

Aktivna groblja na području općine Udbina

Preuzmite dokument  AKTIVNA GROBLJA na podr. Općine Udbina

 

Redni broj Mjesto Površina (m₂) k. č. br: Lokacija: Napomena:
1. Udbina 10.030 3056,3058,3059,3060/1, 3060/2 Mjesno groblje
2. Mutilić 5.000 857,858,859,860,861 Kod Crkve
3. Ondić-centar 2.770 Dio velike čestice Buljma
4. Ondić – Krčana 1.300 3459 Na ulazu u selo
5. Ondić-Klapavice – Lončari 820 Kod ceste Pored ceste
6. Ondić-Klapavice-Krtinići 1.900 311, 312/1 Kod „Bistro Lijevo“
7. Poljice 1.200 Dio velike čestice Glavno – Sunajci
8. Komić I 1.600 907 Ispod škole
9. Komić II 3.000 Dio Velike čestice Novije seosko groblje
10. Kurjak-Glavno 1.300 681 dio Gradina
11. Srednja Gora I – ILIĆI,BASTE 600 340 Uz cestu, sa ljeve strane (ulaz u selo)
12. Srednja Gora II – Radakovići 950 714 Radakovići
13. Sr. Gora III-Centar 1.250 + 500 kvadrata oko spomenika 543/2 i 544 Centar
14. Srednja Gora IV- Čankovići 2.550 1545 Čankovići – Kugići
15. Ćojluk 1.050 Dio velike čestice  ulaz u selo
16. Visuć I 4.503 33 i 34 Kod škole u centru
17. Visuć II 5.900 dio k. č.  2285/1 Podkuk
18. Visuć III 2.250 1601/1a dio Selište Visućko
19. Visuć IV 4.450 dio 768 i dio 763/2 Tišma Varoš
20. Rebić I 1.200 dio 1183 Meljta
21. Mekinjar I 1.741 672 Kod Zadruge
22. Mekinjar II 1.521 336 Kod Crkve
23. Mekinjar III 2.262 3921 Donji Mekinjar
24. Tolić I 1.180 2556/5 Ispod Zadruge
25. Tolić II 989 2643/2 i 2642/2 Brdo Vejnović
26. Krbava I 1.288 506 Iznad sela
27. Krbava II 1.518 629/2 Kod krivine
28. Podlapača 13.430 165 i 166 Iznad Crkve
29. Svr. Selo I

 

1.852 2227 Na ulazu (sa desne strane)
30. Svr. Selo II 1.622 2009 Vukmirović brdo
31. Šalamunić I 10.000 1915 dio Laudonov gaj
32. Šalam. II 1.700 dio 1049 K.trafostanice
33. Bunić I 3.700 2574/1 Kod „Mirne doline“
34. Bunić II 2.250 1921 Ispod Ševera
35. Bunić III 7.395 4603 Ispod Čortana
36. Debelo Brdo 5.854 676/2, 677 Ispod crkve
37. Grabušić I 2.025 2162,2163,2164,2165 Kod ceste
38. Grabušić II 2.791 1612 Kovačice – Gornji Grabušić
39. Frkašić I 2.100 dio 3710 i dio čest. 3715 Na ulazu u selo (sa lijeve strane)
40. Frkašić II 7.261 4037, 4035, dio 4039 Kod Crkve (Ćupurdije – Gornji Frkašić)
41. Klašnjica 2.820 4371 Pored puta
42. Vedašić 3.500 3007, dio 3010, dio 3002, dio 2999, dio 2997 Na ulazu u selo (sa desne strane)
43. Pećani I – novo 9.069 3103 Kresinka – ispod sela  
44. Jošan I 2.155 dio 3566/1 i 3567/2 Donji Jošan
 

46.

 

Jošan II

10.179 1679, dio 1684/3 i dio 1684/2A Ispod Ajmara
45. Jošan III -Radakovići 6.600 2184/2 Gornji Jošan (uz cestu)