PRAVILNIK O JEDNOSTAVNOJ NABAVI ROBA, USLUGA I RADOVA

Sukladno članku 15. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16),  trgovačko društvo Komunalac Udbina d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti, Trg sv. Lucije 9, Udbina (u daljnjem tekstu: Naručitelj), koje zastupa direktorica Irena Koretić., dana 10. listopada 2019. godine donosi

 

 

P R A V I L N I K

O JEDNOSTAVNOJ NABAVI ROBA, USLUGA I RADOVA

 

 

1.   PREDMET ODLUKE

 

Članak 1.

(1) U svrhu poštivanja osnovnih načela javne nabave te zakonitog, namjenskog i svrhovitog trošenja proračunskih sredstava, ovom se Odlukom uređuje postupak koji prethodi stvaranju ugovornog odnosa za nabavu robe, radova i/ili usluga, procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna za nabavu roba i usluga, odnosno 500.000,00 kuna za nabavu radova (u daljnjem tekstu: jednostavna nabava) za koje sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi (u daljnjem tekstu: Zakon), ne postoji obveza provedbe postupaka javne nabave.

(2) U provedbi postupaka nabave robe, radova i/ili usluga osim ove Odluke, obvezno je primjenjivati i druge važeće zakonske i pod zakonske akte, kao i interne akte, a koji se odnose na pojedini predmet nabave u smislu posebnih zakona (npr. Zakon o obveznim odnosima, Zakon o prostornom uređenju i gradnji, i dr.)

 

2.SPREČAVANJE SUKOBA INTERESA

 

Članak 2.

(1) O sukobu interesa na odgovarajući način primjenjuju se odredbe Zakona o javnoj nabavi.

 

 • POKRETANJE POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE

 

Članak 3.

(1) Pripremu i provedbu postupaka jednostavne nabave provode ovlašten predstavnik Naručitelja, odnosno odgovorna osoba naručitelja.

Članak 4.

(1) Naručitelj je obvezan donijeti Plan nabave za tekuću godinu te isti objaviti na oglasnoj ploči poduzeća i/ili internetskoj stranici poduzeća. Planom nabave se na transparentan način popisuje potreba za nabavom pojedine robe, usluga ili radova u određenom razdoblju. Plan nabave se donosi za poslovnu godinu.

Članak 5.

(1) Odgovorna osoba Naručitelja donosi Odluku o početku postupka jednostavne nabave u iznosu većem od 70.000,00 kuna, koja se sastoji od: naziva predmeta nabave, rednog broja predmeta nabave u Planu nabave, procijenjene vrijednosti nabave, iznosa planiranih sredstava (s  PDV-om) i izvora planiranih sredstava (pozicija i konto proračuna/financijskog plana), podataka o osobama koje provode postupak, podataka o ponuditeljima kojima će se uputiti poziv na dostavu ponude, ostali podaci.

 

3.KRITERIJ ZA PROVEDBU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE ROBA, USLUGA ILI RADOVA

Članak 6.

(1) Nabavu roba ili usluga procijenjene vrijednosti do 20.000,00 kuna (bez PDV-a), Naručitelj provodi usmenim ili pismenim nalogom jednom gospodarskom subjektu.

(2) Nabavu roba ili usluga procijenjene vrijednosti od 20.000,00 do 70.000,00 kuna (bez PDV-a), Naručitelj provodi izdavanjem narudžbenice jednom gospodarskom subjektu.

(3) Nabavu roba ili usluga procijenjene vrijednosti od 70.000,00 kuna (bez PDV-a) do 100.000,00 kuna (bez PDV-a), Naručitelj provodi upućivanjem Poziva na dostavu ponude na adresu jednog gospodarskog subjekta.

(4) Za nabavu roba ili usluga u vrijednosti većoj od 100.000,00 kuna (bez PDV-a), a manjoj od 200.000,00 kuna, Naručitelj upućuje Poziv na dostavu ponude na adrese minimalno tri (3) poslovna subjekta, osim u slučajevima kada je na tržištu poznat samo jedan dobavljač/izvršitelj.

Članak 7.

(1) Nabavu radova procijenjene vrijednosti do 20.000,00 kuna (bez PDV-a), Naručitelj provodi usmenim ili pismenim nalogom jednom gospodarskom subjektu.

(2) Nabavu radova procijenjene vrijednosti od 20.000,00 do 100.000,00 kuna (bez PDV-a), Naručitelj provodi izdavanjem pismene narudžbenice jednom gospodarskom subjektu.

(3) Nabavu radova procijenjene vrijednosti od 100.000,00 kuna (bez PDV-a) do 200.000,00 kuna (bez PDV-a), Naručitelj provodi upućivanjem Poziva na dostavu ponude na adresu jednog gospodarskog subjekta.

(4) Za nabavu radova u vrijednosti većoj od 200.000,00 kuna (bez PDV-a), a manjoj od 500.000,00 kuna, Naručitelj upućuje Poziv na dostavu ponude na adrese minimalno tri (3) poslovna subjekta, osim u slučajevima kada je na tržištu poznat samo jedan dobavljač/izvršitelj.

Članak 8.

Iznimno, bez prethodno izdane pismene narudžbenice, provedenog postupka (sklopljenog ugovora) mogu se nabavljati: roba i usluge za potrebe reprezentacije, javnobilježničke usluge, odvjetničke usluge, usluge pranja vozila, upravne i druge pristojbe, usluge hotelskog smještaja, sudjelovanja na stručnim skupovima, seminarima, stručna usavršavanja radnika), režijski troškovi (plin, struja, voda, iznošenje i odvoz smeća, komunalne usluge i sl.) te usluge na održavanju koncesijskih poslova temeljene na općenitom ugovoru o poslovnoj suradnji (groblja, javne i zelene površine, nerazvrstane ceste itd.) ukoliko ne prelaze pojedinačnu procijenjenu vrijednost nabave od 70.000,00 kuna bez PDV-a.

Nabava rabljenih vozila i strojeva provodi se do vrijednosti od 200.000,00 kn (bez PDV-a) izdavanjem narudžbenice jednom gospodarskom subjektu.

Primljeni i prihvaćeni predračuni, prijavnice, ponude (npr. za seminare, stručne skupove, usluge hotelskog smještaja) zamjenjuju narudžbenicu te u takvim slučajevima nije potrebno naknadno pisati narudžbenice.

 

 

4.NAČIN PROVEDBE POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE ROBA, USLUGA ILI RADOVA

Članak 9.

(2) Poziv na dostavu ponuda se može objaviti na internetskim stranicama Naručitelja. Poziv na dostavu ponuda upućuje se na način koji omogućuje dokazivanje da je isti zaprimljen od strane gospodarskog subjekta (dostavnica, povratnica, izvješće o uspješnom slanju telefaksom, potvrda e-mailom).

(3) Poziv na dostavu ponude mora sadržavati naziv naručitelja, opis predmeta nabave, troškovnik, procijenjenu vrijednost nabave, kriterij za odabir ponude, uvjete i zahtjeve koje ponuditelji trebaju ispuniti, rok za dostavu ponude (datum i vrijeme), način dostavljanja ponude, adresu na koju se ponude dostavljaju, kontakt osobu, broj telefona i adresu elektroničke pošte.

(4) Rok za dostavu ponuda ne smije biti kraći od tri (3) dana od dana slanja, odnosno objavljivanja poziva na dostavu ponuda.

(5) Za odabir ponude je dovoljna jedna (1) pristigla ponuda koja udovoljava svim traženim uvjetima naručitelja. Temeljem Odluke o odabiru zaključuje se ugovor s odabranim gospodarskim subjektom koji je podloga za izdavanje narudžbenice i sklapanje Ugovora.

(6) Iznimno se poziv na dostavu ponuda može uputiti najmanje jednom (1) gospodarskom subjektu u sljedećim slučajevima:

 • kada zbog tehničkih ili umjetničkih razloga ili razloga povezanih sa zaštitom isključivih prava ugovor može izvršiti samo određeni gospodarski subjekt;
 • za nabavu javnobilježničkih usluga, odvjetničkih usluga, zdravstvenih usluga, socijalnih usluga, usluga vještaka, hotelskih i restoranskih usluga, usluga cateringa, konzultantskih usluga;
 • za dodatne usluge čija ukupna vrijednost ne smije preći 25% vrijednosti osnovnog ugovora koji nisu bili uključeni u početni projekt niti u osnovni ugovor, ali su zbog nepredviđenih okolnosti postali nužni za pružanje usluga opisanih u njima, pod uvjetom da se ugovor sklopi sa gospodarskim subjektom koji izvršava osnovni ugovor te da ukupna procijenjena vrijednost osnovnog ugovora i dodatnih radova ne prelazi iznos od 199.999,99 kn;
 • za dodatne isporuke robe od dobavljača iz osnovnog ugovora ako bi promjena dobavljača obvezala javnog naručitelja da nabavi robu koja ima drugačije tehničke značajke što bi rezultiralo nesukladnošću ili nerazmjernim tehničkim poteškoćama u radu i održavanje pod uvjetom da vrijednost osnovnog ugovora i dodatnih isporuka ne prelazi iznos od 199.999,99 kn;
 • kod provedbe nabave koja iziskuje žurnost.

(7) Narudžbenica obvezno sadrži podatke o: osobi koja izdaje narudžbenicu, vrsti roba/radova/usluga koje se nabavljaju , roku i mjestu isporuke, načinu plaćanja, gospodarskom subjektu – dobavljaču.

(8) Narudžbenicu potpisuje odgovorna osoba naručitelja.

(9) Za nabavu usluga iz stavka 1. obvezan je pisani ugovor u slučajevima kada se nabavljaju intelektualne i osobne usluge, kao i kod stjecanja nefinancijske imovine.

 

 

 

5.RAZLOZI ISKLJUČENJA, UVJETI SPOSOBNOSTI I JAMSTVA

Članak 10.

(1) Za nabavu roba, usluga ili radova jednostavne nabave, Javni Naručitelj može u Pozivu na dostavu ponuda odrediti razloge isključenja i uvjete sposobnosti ponuditelja uz shodnu primjenu članaka 67. do 74. Zakona o javnoj nabavi te u tom slučaju svi dokumenti koje naručitelj traži, ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici.

(2) Za nabavu radova vrijednosti od 200.000,00 do 500.000,00 kn, Javni Naručitelj može tražiti Jamstvo za ozbiljnost ponude i Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, a po potrebi i Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku i Jamstvo o osiguranju za pokriće odgovornosti iz djelatnosti.

 

 • OTVARANJE PREGLED I OCJENA PONUDA

Članak 11.

(1) Otvaranje ponuda obavlja se bez nazočnosti ponuditelja kod svih postupaka jednostavne nabave. Otvaranje ponuda može biti javno ako to javni naručitelj odredi u Pozivu za dostavu ponude.

(2) Ponude otvaraju najmanje dva (2) ovlaštena predstavnika naručitelja u roku od tri (3) dana od isteka roka za dostavu ponuda te sastavljaju Zapisnik o otvaranju ponuda.

(3) Zapisnik o otvaranju ponuda sastavni je dio dokumentacije kod otvaranja ponuda za nabavu roba ili usluga čija je vrijednost veća od 100.000,00 kn i manja od 200.000,00 kn, odnosno za radove čija je vrijednost veća od 200.000,00 kn i manja od 500.000,00 kn.

(4) Ovlašteni predstavnici naručitelja pregledavaju i ocjenjuju ponude na temelju uvjeta i zahtjeva iz Poziva za dostavu ponuda.

(5) Postupak pregleda i ocjene ponuda obavljaju osobe naručitelja, te ako je potrebno neovisne stručne osobe, te se o istome sastavlja zapisnik.

(6) U slučaju slanja Poziva za dostavu ponude na adresu jednog poslovnog subjekta, nije potrebno sastavljati Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda.

(7) U slučaju odbijanja ponuda odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakona o javnoj nabavi.

 

 • KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE

Članak 12.

(1) Kriterij za odabir ponude je najniža cijena ili ekonomski najpovoljnija ponuda.

(2) Ukoliko je kriterij odabira ekonomski najpovoljnija ponuda, osim kriterija cijene mogu se koristiti i npr. kriterij kvalitete, tehničke prednosti, estetske i funkcionalne osobine, ekološke osobine, operativni troškovi, ekonomičnost, datum isporuke i rok isporuke ili rok izvršenja i drugo te je u zapisniku o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda potrebno obrazložiti izabranu ponudu.

 

6.ODABIR I PONIŠTENJE POSTUPKA

 

Članak 13.

(1) Kod jednostavne nabave vrijednosti do 200.000,00 kn, odnosno 500.000,00 kn, Naručitelj na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda donosi Odluku o odabiru najpovoljnije ponude koja se temelji na kriteriju za odabir ponude.

(2) Odluka o odabiru najpovoljnije ponude obavezno sadrži:

 • podatke o naručitelju,
 • predmet nabave za koji se odluka donosi,
 • naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana za sklapanje ugovora o nabavi,
 • razloge odbijanja ponuda,
 • datum i mjesto donošenja.

(3) Odluku potpisuje odgovorna osoba Javnog naručitelja, kao ovlaštena osoba.

(4) U slučaju slanja Poziva na dostavu ponude jednom poslovnom subjektu i dobivenoj prihvatljivoj ponudi, direktor svojim potpisom i pečatom Naručitelja na Ponudi daje suglasnost te na taj način donosi Odluku o odabiru. Što je ujedno podloga za izdavanje narudžbenice i sklapanje Ugovora.

(5) Odluke o odabiru najpovoljnije ponude i presliku zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, Naručitelj je obvezan bez odlaganja istovremeno dostaviti svakom ponuditelju za nabave od 100.000,00 kn do 200.000,00 kn za robe ili usluge te za nabave od 200.000,00 do 500.000,00 kn za radove, i to na dokaziv način (dostavnice, povratnica, izvješće o uspješnom slanju telefaksom, potvrda e-mailom, objavom na internetskim stranicama).

(6) Rok za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude iznosi sedam (7) dana od isteka roka za dostavu ponuda.

(7) Rok mirovanja se ne primjenjuje.

(8) Na Odluku o odabiru nije dopušteno ulaganje žalbe.

 Članak 14.

(1) Naručitelj će poništiti postupak jednostavne nabave vrijednosti do 200.000,00 kn, odnosno 500.000,00 kn iz razloga propisanih odredbama Zakona o javnoj nabavi.

(2) Ako postoje razlozi na poništenje postupka jednostavne nabave, Javni naručitelj bez odgode donosi Odluku o poništenju postupka jednostavne nabave.

(3) Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave vrijednosti sadrži:

 • podatke o naručitelju;
 • predmet nabave;
 • obrazloženje razloga poništenja;
 • datum i mjesto donošenja.

(4) Odluku potpisuje odgovorna osoba Naručitelja, kao ovlaštena osoba.

(5) Rok za donošenje Odluke o poništenju postupka jednostavne nabave iznosi sedam (7) dana od isteka roka za dostavu ponuda.

(6) Presliku Odluke o poništenju postupka jednostavne nabave i presliku zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, naručitelj je obvezan bez odgode istovremeno dostaviti svakom ponuditelju na dokaziv način (dostavnica, povratnica, izvješće o uspješnom slanju telefaksom, potvrda e-mailom, objavom na internetskoj stranici).

(7) Rok mirovanja se ne primjenjuje.

(8) Na Odluku o poništenju nije dopušteno ulaganje žalbe.

 

7.PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Donošenjem ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednosti od 21.12.2017. godine, Urbroj: 1305/12/2017.

Članak 16.

(1) Ova Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

Ur broj: 181-10/2019

Udbina, 10. listopada 2019. godine