Cjenik usluga

Cjenik usluga poduzeća Komunalac Udbina d.o.o.

Pogledajte dokument CJENIK USLUGA

 

KOMUNALAC UDBINA d.o.o.   Za obavljanje komunalnih djelatnosti
Trg Sv. Lucije 9
53 234 Udbina
OIB: 26504267349
Na temelju čl. 33 Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN. 94/13),  te čl. 349
Izjave o osiguranju Trg. Društva “KOMUNALAC UDBINA ” d.o.o., direktor društva donosi:
CJENIK
komunalnih usluga sakupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada
te korištenje opreme
1. KUĆANSTVA
1.1. Odvoz i odlaganje komunalnog otpada – smeća, za kućanstva – mjesečno                                   ( odvozi se 1 x tjedno – kontejneri od 1100 l i kante od 120 l )
NAZIV USLUGE JEDINICA MJERE CIJENA (mj.)
Sakupljanje, odvoz i odlaganje kom. otpada 1 član kućanstva                                 13,00 kn
Sakupljanje, odvoz i odlaganje kom. otpada 2 člana kućanstva                                 20,00 kn
Sakupljanje, odvoz i odlaganje kom. otpada 3 člana kućanstva                                 28,00 kn
Sakupljanje, odvoz i odlaganje kom. otpada 4 člana kućanstva                                 35,00 kn
Sakupljanje, odvoz i odlaganje kom. otpada 5 i više članova kućanstva                                 43,00 kn
2. PRAVNE OSOBE
2.1. Jedinična cijena
Odvoz i deponiranje Kn/l                                   0,07 kn
Održavanje deponije Kn/l                                   0,03 kn
UKUPNO Kn/l                                   0,10 kn
2.2. Najam posuda ( mjesečno)
Najam kante 120 l                                             25,00 kn
Najam kante 240 l                                             50,00 kn
Najam kontejnera 1100 l                                           150,00 kn
Najam kontejnera 5000 l                                           400,00 kn
2.3. Odvoz i odlaganje komunalnog otpada – smeća, za pravne osobe i gospodarske subjekte – po jednom odvozu
Sakupljanje, odvoz i odlaganje kom. otpada posuda 120 l                                             22,00 kn
Sakupljanje, odvoz i odlaganje kom. otpada posuda 240 l                                             35,00 kn
Sakupljanje, odvoz i odlaganje kom. otpada posuda 1100 l                                           110,00 kn
Sakupljanje, odvoz i odlaganje kom. otpada posuda 5000 l                                           330,00 kn
NAPOMENA: Navedene cijene su bez najma kontejnera i kanti
                      Naknada za udaljenost preko 3 km odvoza otpada iznosi 10 kn/km.
3. ODVOZI I ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA, IZVAN REDOVNOG RASPOREDA ODVOZA ( PO POZIVU) – PO KONTEJNERU
Sakupljanje, odvoz i odlaganje kom. otpada posuda 1100 l                               221,00 kn
Sakupljanje, odvoz i odlaganje kom. otpada posuda 5000 l                               430,00 kn
Najam kontejnera Dan                                 18,00 kn
Najam kontejnera Dan                                 36,00 kn
Ovaj cjenik komunalnih usluga sakupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada te korištenje opreme stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Županijskom glasniku Ličko-senjske županije i na web stranici Komunalca Udbina d.o.o.
Ur. Broj. 355-09/2018
Udbina, 04.09.2018.

Aktivna groblja

Aktivna groblja na području općine Udbina

Preuzmite dokument  AKTIVNA GROBLJA na podr. Općine Udbina

 

Redni broj Mjesto Površina (m₂) k. č. br: Lokacija: Napomena:
1. Udbina 10.030 3056,3058,3059,3060/1, 3060/2 Mjesno groblje
2. Mutilić 5.000 857,858,859,860,861 Kod Crkve
3. Ondić-centar 2.770 Dio velike čestice Buljma
4. Ondić – Krčana 1.300 3459 Na ulazu u selo
5. Ondić-Klapavice – Lončari 820 Kod ceste Pored ceste
6. Ondić-Klapavice-Krtinići 1.900 311, 312/1 Kod „Bistro Lijevo“
7. Poljice 1.200 Dio velike čestice Glavno – Sunajci
8. Komić I 1.600 907 Ispod škole
9. Komić II 3.000 Dio Velike čestice Novije seosko groblje
10. Kurjak-Glavno 1.300 681 dio Gradina
11. Srednja Gora I – ILIĆI,BASTE 600 340 Uz cestu, sa ljeve strane (ulaz u selo)
12. Srednja Gora II – Radakovići 950 714 Radakovići
13. Sr. Gora III-Centar 1.250 + 500 kvadrata oko spomenika 543/2 i 544 Centar
14. Srednja Gora IV- Čankovići 2.550 1545 Čankovići – Kugići
15. Ćojluk 1.050 Dio velike čestice  ulaz u selo
16. Visuć I 4.503 33 i 34 Kod škole u centru
17. Visuć II 5.900 dio k. č.  2285/1 Podkuk
18. Visuć III 2.250 1601/1a dio Selište Visućko
19. Visuć IV 4.450 dio 768 i dio 763/2 Tišma Varoš
20. Rebić I 1.200 dio 1183 Meljta
21. Mekinjar I 1.741 672 Kod Zadruge
22. Mekinjar II 1.521 336 Kod Crkve
23. Mekinjar III 2.262 3921 Donji Mekinjar
24. Tolić I 1.180 2556/5 Ispod Zadruge
25. Tolić II 989 2643/2 i 2642/2 Brdo Vejnović
26. Krbava I 1.288 506 Iznad sela
27. Krbava II 1.518 629/2 Kod krivine
28. Podlapača 13.430 165 i 166 Iznad Crkve
29. Svr. Selo I

 

1.852 2227 Na ulazu (sa desne strane)
30. Svr. Selo II 1.622 2009 Vukmirović brdo
31. Šalamunić I 10.000 1915 dio Laudonov gaj
32. Šalam. II 1.700 dio 1049 K.trafostanice
33. Bunić I 3.700 2574/1 Kod „Mirne doline“
34. Bunić II 2.250 1921 Ispod Ševera
35. Bunić III 7.395 4603 Ispod Čortana
36. Debelo Brdo 5.854 676/2, 677 Ispod crkve
37. Grabušić I 2.025 2162,2163,2164,2165 Kod ceste
38. Grabušić II 2.791 1612 Kovačice – Gornji Grabušić
39. Frkašić I 2.100 dio 3710 i dio čest. 3715 Na ulazu u selo (sa lijeve strane)
40. Frkašić II 7.261 4037, 4035, dio 4039 Kod Crkve (Ćupurdije – Gornji Frkašić)
41. Klašnjica 2.820 4371 Pored puta
42. Vedašić 3.500 3007, dio 3010, dio 3002, dio 2999, dio 2997 Na ulazu u selo (sa desne strane)
43. Pećani I – novo 9.069 3103 Kresinka – ispod sela  
44. Jošan I 2.155 dio 3566/1 i 3567/2 Donji Jošan
 

46.

 

Jošan II

10.179 1679, dio 1684/3 i dio 1684/2A Ispod Ajmara
45. Jošan III -Radakovići 6.600 2184/2 Gornji Jošan (uz cestu)